Izjava o privatnosti

(1) Osobni podaci

Vaše osobne podatke prikupljamo, obrađujemo i koristimo isključivo uz Vašu suglasnost i sukladno zakonskim propisima. Prikupljamo, obrađujemo i koristimo samo one osobne podatke koji su potrebni za izvršavanje i odvijanje naših usluga ili koje ste nam dobrovoljno dali na raspolaganje.

Osobnim podacima smatraju se svi podaci pomoću kojih se može utvrditi identitet korisnika. U to se ubrajaju na primjer Vaše ime i prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona, datum rođenja, dob ili spol.

(2) Korištenje podataka za odvijanje poslovnog procesa

Koristimo Vaše podatke u svrhu realizacije naručene usluge, bilo da ste kontakt osoba našeg klijenta, dobavljač ili vanjski suradnik.

Prijenos podataka trećim osobama vršimo samo u opsegu potrebnom za ispunjavanje zadataka u sklopu izvršenja naručene usluge, kao što su naši partneri za SEO, pravne poslove, programerske tvrtke (outsourcing) ili drugo, ovisno o samome projektu. U slučaju da je potrebno prenjeti osobne podatke, klijent će na to biti upozoren prije samoga prijenosa.


Informacije koje se nalaze u podacima o plaćanju daje se trećoj osobi samo u knjigovodstvene svrhe, sukladno zakonskoj osnovi Zakona o računovodstvu; Zakona o PDV-u; Zakona o fiskalizaciji i svim ostalim važećim propisima sa područja financijskog poslovanja. Vaši osobni podaci su zaštićeni po ugovoru između Ador d.o.o. i knjigovodstvenog partnera i nisu dostupni trećoj strani. 

(3) Korištenje u marketinške svrhe

Vaše osobne podatke za slanje elektronske pošte u marketinške svrhe (npr. newsletter) koristimo isključivo uz Vašu suglasnost. Pretplatu za newsletter morate izričito potvrditi tzv. dvostrukom potvrdom („Double-Opt-in“). Vašu suglasnost možete opozvati putem ažuriranjem svog profila na servisu Mailchimp, kojeg koristimo za slanje newslettera, također na dnu svakog newslettera nalazi se button za odjavu (opoziv privole).

Korištenje Vaših podataka u zakonski dopuštenom okviru za poštanske marketinške aktivnosti možete opozvati u bilo kojem trenutku putem e-maila na adresu info@ador.hr.

(4) Informiranje i brisanje

Imate pravo na besplatan pristup informacijama o Vašim pohranjenim podacima te pravo na ispravak, brisanje ili blokiranje podataka. Molimo da nas obavijestite o eventualnim izmjenama Vaših osobnih podataka. Zahtjev za informacije, brisanje ili ispravak možete poslati putem e-maila na adresu info@ador.hr.

(5) Sigurnost podataka

Naša internetska stranica primjenjuje tehničke i organizacijske mjere sigurnosti, kako bismo Vaše osobne podatke zaštitili od manipuliranja, gubitka te zabranili pristup neovlaštenim osobama. Naše mjere sigurnosti redovito se poboljšavaju sukladno tehnološkom napretku.

(6) Korištenje kolačića

Kolačiće koristimo kako bismo unaprijedili našu ponudu i poboljšali korisničko iskustvo. Kolačići su male tekstualne datoteke, koje omogućuju prepoznavanje korisnika i analizu korištenja naše internetske stranice.

Većina kolačića koje koristimo su tzv. privremeni kolačići („Session Cookies“) koji se automatski brišu s Vašeg računala odmah po završetku sesije preglednika. Ostali kolačići ostaju pohranjeni na Vašem računalu po završetku sesije preglednika. To su tzv. trajni kolačići. Ti kolačići omogućuju automatsko prepoznavanje Vašeg preglednika prilikom sljedeće posjete, tako da ne morate ponavljati Vaše preferirane unose i postavke. Kolačići nam omogućuju da ponudu optimalno prilagodimo korisnicima te ju učinimo efikasnijom i sigurnijom.

Pozivanjem naše internetske stranice kolačići prikupljaju sljedeće podatke:
Datum i vrijeme pozivanja
Naziv pozvane stranice
ID sesije
Referrer URL (ranije posjećena internetska stranica)
Prenesena količina podataka
Informacije o nazivu i verziji preglednika

Instaliranje kolačića možete blokirati odgovarajućom postavkom u Vašem pregledniku. Napominjemo da u tom slučaju nećete moći koristiti sve funkcije ove internetske stranice u punom opsegu.

(7) Korištenje usluga analize korištenja internetske stranice

Google Analytics
Ova internetska stranica koristi Google Analytics, uslugu analize korištenja internetske stranice, od tvrtke Google Inc. („Google“). Google Analytics koristi kolačiće, tekstualne datoteke, koje se pohranjuju na Vašem računalu i omogućuju analizu Vašeg korištenja ove internetske stranice. Informacije o Vašem korištenju ove internetske stranice, koje generiraju kolačići, šalju se na poslužitelja tvrtke Google u USA i tamo se pohranjuju. Za ovu internetsku stranicu aktivirano je anonimiziranje IP adrese. Stoga tvrtka Google skraćeno obrađuje Vašu IP adresu unutar država članica Europske unije ili drugih država potpisnica sporazuma o europskom gospodarskom prostoru. Samo u iznimnim slučajevima šalje se puna IP adresa na poslužitelja tvrtke Google u USA i tamo se skraćuje.

Tvrtka Google, po nalogu vlasnika ove internetske stranice, koristi ove informacije za analizu korištenja internetske stranice i sastavljanje izvješća o aktivnostima na internetskoj stranici te za njega prikuplja informacije o ostalim uslugama povezanim s korištenjem internetske stranice i interneta. Prenesena IP adresa s Vašeg preglednika u okviru usluge Google Analytics ne povezuje se s ostalim podacima tvrtke Google. Osim toga, možete spriječiti prosljeđivanje podataka, koje generiraju kolačići, a koji se odnose na Vaše korištenje internetske stranice (uklj. Vašu IP adresu), tvrtki Google te obradu tih podataka od strane tvrtke Google, tako što ćete na linku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hr preuzeti i instalirati potreban dodatak preglednika.

 

(8) Trajanje pohrane podataka

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je zakonski potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja, a najmanje za vrijeme trajanja ugovora između korisnika i nas kao davatelja usluge.

U slučaju davanja marketinške privole podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče.

U slučaju odbijenih ponuda, kada dakle nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da zatražite brisanje, odmah će biti obrisani.

Osobni podaci koji više nisu potrebni nepovratno se anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

 

(9) Opoziv pohranjivanja podataka

Kao posjetitelj internetske stranice imate i ubuduće pravo na opoziv pohranjivanja Vaših (anonimno prikupljenih) osobnih podataka.

Privacy Statement

(1) Personal data

We collect, process and use your personal information solely with your consent and in accordance with legal regulations. We collect, process and use only the personal information required to perform and run our services that you voluntarily provided to us. 

Personal data is considered any information that can be used to identify the user's identity. This includes for example your name, surname, address, e-mail address, phone number, date of birth, age or sex. 

(2) Use of business process data

We use your information for the purpose of providing the ordered service, whether you are a contact of our client, supplier, or external associate.

We transfer data to third parties only to the extent necessary to fulfill the tasks within the scope of completing agreed servicee, such as our SEO partners, legal affairs, development outsourcing, or the other, depending on the project itself. In case we need to transfer personal information, the client will be warned about it before the transfer.

The information contained in the payment information is provided to a third party only for bookkeeping purposes, in accordance with the legal basis of the Accounting Act; Of the VAT Act; The Law on Fiscalization and all other applicable regulations in the area of ​​financial business. Your personal information is protected by a contract between Ador doo and the Accounting Partner and is not available to a third party. 

(3) Use for marketing purposes

Your personal information for sending e-mails for marketing purposes (eg newsletter) is used exclusively with your consent. You must explicitly confirm the so-called subscription to the newsletter via double-opt-in. Your consent can be revoked by updating your profile at Mailchimp, which we use to send newsletters, and at the bottom of every newsletter where you can find unsubscribe link (recall of the consent).

You can cancel our use of your data in the legally permitted postal marketing activity at any time by e-mail at info@ador.hr. 

(4) Informing and deleting

You have the right to free access to information about data we're storing about you on order to correct, delete, or block data. Please let us know about any changes to your personal information. You can send a request for information, deletion or correction by e-mail at info@ador.hr. 

(5) Data security

Our web site applies technical and organizational security measures to protect your personal information from manipulation, loss, and banning access to unauthorized persons. Our security measures are constantly improved in line with technological progress. 

(6) Cookies usage

We use cookies to enhance our offer and improve our user experience. Cookies are small text files that allow users to recognize and analyze the use of our web site. 

Most of the cookies we use are so called Temporary Cookies ("Session Cookies") that are automatically deleted from your computer immediately after the browser session has ended. Other cookies remain stored on your computer after the browser session ends. These are so called Persistent cookies. These cookies allow you to automatically recognize your browser during the next visit, so you do not have to repeat your preferred listings and settings. Cookies allow us to optimally adjust the offer to our customers and make it more efficient and safer. 

By calling our web site cookies collect the following information: 
Date and time of call 
The name of the page called 
Session ID 
Referrer URL (previously visited web site) 
Uploaded amount of data 
Browser name and version information 

You can block the installation of cookies with the appropriate setting in your browser. Please note that in this case you will not be able to use all the functions of this web site in full scope. 

(7) Use of Internet site analysis services 

Google Analytics 
This website uses Google Analytics, an Internet site analysis service, from Google Inc. ( "Google"). Google Analytics uses cookies, text files that are stored on your computer and allow you to analyze your use of this web site. Information about your use of this cookie-generated web site is sent to Google's US server and stored there. Anonymous IP addressing is activated for this website. For this reason, Google anonymizes your IP address within the European Union member states or other signatory states of the European Economic Area Agreement. Only in exceptional cases will the full IP address of the Google server in USA be sent to the US and there it is anonymized. 

Google, at the request of the owner of this web site, uses this information to analyze the use of the website and compile activity reports on the website and collect information about other services related to the use of the Internet site and the Internet. The transferred IP address from your browser within Google Analytics is not linked to other Google data. In addition, you can prevent the forwarding of cookie-generated data related to your use of the web site (including your IP address), Google, and processing such data by Google by accessing https: // tools .google.com / dlpage / gaoptout? hl = en download and install the required browser plugin.

 

(8) Data storage duration

Personal data is stored and processed only for as long as is legally necessary for the execution of a certain legitimate purpose unless the applicable regulations provide for a longer period of time for a particular purpose, and at least for the duration of the contract between the user and us as the service provider.

In the case of giving a marketing consent, we keep the data for as long as the client does not withdraw it.

In the case of rejected bids, when no marketing privilege is given, we keep the bid information for one year, and in case you request a deletion, it will be deleted immediately.

Personal data that is no longer required is irrevocably anonymized or destroyed in a safely manner.

 

(9) Revocation of data retention

As a visitor to the website you have the right to cancel your (anonymously collected) personal data as well.